Doğrudan Eylem, eylem halindeki devrimci sendikacılığın sembolüdür. Bu yöntem, sömürü ve baskıya karşı ikili mücadelenin temsilcisidir. Kapitalizme karşı amansız mücadelesinde işçi sınıfının çabalarının yönünü ve yönelimini doğasında olan bir netlikle ilan eder.

Doğrudan Eylem, öyle açık bir şeffaflık kavramıdır ki, yalnızca ismini telafuz etmek bile onu tanımlar ve açıklar. Bu, işçi sınıfının mevcut duruma karşı sürekli bir isyan içinde dışarıdan insanlardan veya güçlerden hiçbir şey beklemediği, daha ziyade kendi mücadele koşullarını yarattığı ve eylem araçları için kendisine baktığı anlamına gelir. Sadece yurttaşını tanıyan mevcut topluma karşı üreticiyi yükselteceği anlamına gelmektedir ve o üretici, herhangi bir toplumsal gruplaşmanın kendisini kendi üretim sistemine göre modellediğini kavradığından, onu dönüştürmek için doğrudan kapitalist üretim tarzına saldırmak niyetiyle işvereni ortadan kaldırarak ve böylelikle üretimde egemenliği elde etmeyi amaçlamaktadır.

Parlamenterizmin Olumsuzluğu

Doğrudan Eylem, işçi sınıfının otorite önünde diz çökmek yerine özgürlük ve özerklik kavramlarını benimsediğini ima eder. Şimdi bu otorite ilkesi sayesinde, modern dünyanın en son enkarnasyonu olan “demokrasi” hem maddi hem de manevi binlerce ip ile bağlanmış insan ile irade ve inisiyatif gösterme fırsatından mahrum bırakılıyor.

Parlamenterizmin bu olumsuzlamasından, yanlış ve ikiyüzlü otoritenin kristalleşmesinin nihai biçimi ile tüm sendikalist yöntem ortaya çıkar. Dolayısı ile Doğrudan Eylem, özgürlük ilkesinin basitçe ete kemiğe bürünmesi, kitleler içinde gerçekleştirilmesi olarak ortaya çıkar; artık soyut, belirsiz, belirsiz formlarda değil, daha çok zamanın gerektirdiği isyankarlığa ilham veren açık, pratik kavramlar olarak belirir. Doğrudan Eylem, bireyleri aşağılayan ve onları istekli kölelere dönüştüren, boyun eğme ve teslimiyet ruhunun yok edilmesidir ve isyan ruhunun çiçek açması, insan toplumlarını besleyen faktördür.

Doğrudan Eylem‘de özetlendiği şekliyle, kapitalist toplum ile emek dünyası arasındaki temel ve tam kopuş, Uluslararası İşçi Derneği tarafından “İşçilerin özgürleşmesi işçilerin bizzat kendileri tarafından gerçekleştirilecektir” sloganında ifade edilmiştir. Sendika ekonomik örgütlenmelere büyük önem atfederek bu ayrışmanın gerçeğe dönüşmesine katkıda bulundu ancak onlara atfedeceği etkinin karar aşaması eksikti. Bununla birlikte, IWMA, toplumsal dönüşüm çalışmasının aşağıdan başlaması gerektiğine ve siyasi değişikliklerin yalnızca üretim sisteminde yapılan değişikliklerin bir sonucu olduğuna dair bir fikre sahipti. Bu nedenle, ticaret derneklerinin eylemlerini selamladı ve doğal olarak, söz konusu vücuda uygun canlılıklarını ve etkilerini ifade etme prosedürünü meşrulaştırdı. Bu, Doğrudan Eylem’den başka bir şey değildir.

Doğrudan Eylem, aslında sendikaların normal işlevi ve varlık nedenidir; bu tür derneklerin, burjuva toplumunda kendilerine ayrılan kadereö başkaları için de üretime daha iyi uyarlamak için, ücretlileri bir araya getirerek kendilerini sınırlamaları apaçık bir saçmalık olurdu. Sendikalarda, özellikle net bir sosyal bakış açısına sahip olmayan kişilerin, birinci elden ve bireyler olarak mücadele etmek için nefsi müdafaa amacıyla bir araya geldiği çok açıktır. Çıkar topluluğu onları oraya çeker; içgüdüsel olarak ona doğru yönelirler. Orada, o yaşam kreşinde fermantasyon, detaylandırma ve eğitim çalışmaları yapılır. Sendika, yönetici sınıfın kendilerine aşıladığı önyargılarla hâlâ gözlerini kırpıştıran işçilerin bilincini yükseltir. Mücadele ise isyanın gerekliliği konusunda gözlerini açar; uyumlu çabalarını “sıralayarak” onları sınıf savaşına hazırlar. Bu tür bir talimattan, her bireyin kendi yerine hareket etme görevini başkalarına yüklemeden hareket etmesi gerektiği sonucu çıkar. Bu jimnastikte bireye kendi değeri duygusu aşılanmıştır ve böyle bir değeri yüceltmede Doğrudan Eylem’in gübreleme gücü yatar. İnsanın becerikliliğini sıralar, karakterleri keskinleştirir ve saldırganlaştırır, enerjilerine odaklanır. Kendine güveni aşılar! Kendine güven, özyönetim anlayışı ve kendisi için harekete geçme duygusu!

Şimdi, demokratik derneklerde veya kitle örgütlerinde kullanılan yöntemleri kıyaslarsak bu sürekli bilinç yükseltme eğilimiyle ya da insana pasifliğin ve halsizliğin boğulmasından sızan bu eyleme adaptasyonla hiçbir ortak yanlarının olmadığını görürüz. Burada demokratizm onu sınırlama ve felç ederek işlevsizleştirme eğilimindedir. Sadece itaat yerine irade gücünü ve payını bir temsilciye vermek yerine egemenliğini kucaklamayı öğretir. Bunu yaparak, sosyal yönelim eksenini değiştirir, böylece insan enerjileri, zararlı ve iç karartıcı faaliyetler için israf edilmek yerine, meşru harcamalarından, sürekli gelişmeleri için gerekli olan beslenmeyi elde eder.

Açıklayıcı Eğitim

Elli yıl önce, 1848 civarında, cumhuriyetçilerin hala bir şeylere inandıkları günlerde, işçiler temsili sistemin ne kadar yanılsama, ne kadar yalan ve güçsüz olduğunu kabul ettiler ve kusurlarının üstesinden gelmenin yollarını aradılar. İnsanlığın ilerlemesi için çok önemli olduğunu düşündüğü siyasi beceriksizlikten fazlasıyla etkilenen Rittinghausen, “doğrudan temsil” şeklinde bir çözüm bulduğunu açıkladı. Öte yandan, devrimci sendikacılığa öncülük eden Proudhon, tüm siyasi düzenin kısır kavramlarını yaşamın tüm üstünlüğüyle atlatıp, yaklaşmakta olan ekonomik federalizmden söz etti. İşçi örgütlerinin içinden çıkan ekonomik federalizmde, devletin kendi varoluş nedeni ile ilgili yanılsamalar uyandırdığı ve aynı zamanda zararlı olanının ortadan kaldırılması sayesinde, belirli yararlı işlevlerin esnaf organları tarafından toparlanmasını ima ederek kısıtlayıcı baskı işlevleri sayesinde kapitalist toplum devam ettirilir.

Ancak, toplumun bu filizlenmesinin bir olasılık haline gelmesi için, hazırlık çalışmalarının öncelikle mevcut toplum içinde bunun gerçekleşmesini sağlayacak rolü olacak unsurları bir araya getirmiş olması gerekir. Bu, işçi sınıfının üstlendiği görevdir. Tıpkı bir binanın temelden yukarı doğru inşa edilmesi gibi hem eski dünyayı oluşturan faktörlerin sökülmesini hem de yeni yapının kuluçkalanmasını içeren bu iç girişim aşağıdan yukarıya başlamaktadır. Artık mesele devleti ele geçirmek, dişlileriyle uğraşmak ya da personelini değiştirmek meselesi değil, atölyede ve fabrikada patronu ortadan kaldırarak, kâr için üretimin yerini ele geçirerek üretim mekanizmasını dönüştürmektir.

Kamulaştırma çalışmaları başladı; mevcut üretimin sahibi kapitaliste karşı gün be gün mücadeleler adım adım takip edilir, ayrıcalıkları zayıflatılır ve yenilir, liderlik ve ustalık işlevlerinin meşruiyeti reddedilir ve sermaye yatırımı için tazminat bahanesiyle herkesin çıkarlarına yüklediği suçlama hırsızlık olarak kabul edilir.

Tüm bunlar, içten gelen ve gün geçtikçe artarak yoğunlaşan bu odak, Doğrudan Eylem’dir. Güç ve bilinç olarak büyüyen işçi sınıfı sahiplenmeye hazır olduğunda ve tam da bunu yapmaya başladığında, bu da Doğrudan Eylem olacaktır!

Sermayenin kamulaştırılması başladığında ve mali aristokrasi “diplomaları” değersiz bulduklarında, demiryolu yöneticilerinin ve diğer kodamanların asalak maiyetleri artık tembellik içinde yaşayamayacak hale geldiklerinde, trenler çalışmaya devam eder… Bunun nedeni demiryolu işçilerinin işleri kendi ellerine almasıdır; savaşan bir çalışan grubundan bir üretim birliğine dönüşen devrimci birlikleri, bundan sonra üretimi yürütme sorumluluğunu üstlenecek ve kişisel kazanç için ya da basit kurumsal güdüler için değil, kamu yararı için çalışacaktır. Demiryolları durumunda yapılacaklar, üretimin her alanında kopyalanacaktır.

Fakat eğer bu eski sömürü dünyasını tasfiye etme görevi zenginleşmek demekse, işçi sınıfı yeni toplumsal düzenin gerçekleştirilmesi için gerekli koşullara aşina olmalı ve bunu kendisi için gerçekleştirme kapasitesini ve iradesini kazanmış olmalıdır: buna güvenmek zorundadır. Bu yeni tarz piskoposların, ilahi din görevlilerin lütfundan ziyade, yalnızca kendi çabaları ile kendi içinde sahip olduğu yeteneklerle yüzleşmektir. İkinci durumda, sömürü ortadan kaldırılmayacak ve farklı bir kisve altında devam edecektir.

“Devrim, Gün be Gün Eylemle Olur”

Bu nedenle, yolu hazırlamak için kısıtlayıcı kavramların, kalıcı bir geçmişi temsil eden ölü formüllerin yerini, bizi vazgeçilmez irade gösterilerine yönlendiren fikirlerle değiştirmek gerekir. Şimdi, bu yeni fikirler doğrudan eylem yöntemlerinin sistematik bir şekilde uygulanmasından türetilemez. Aslında bu, özerklik ve insan dayanışmasının derin akımından, mevcut sosyal düzensizliği, emeğin tek başına bir yere sahip olduğu ve her bireyin olacağı bir örgütlenme biçimiyle değiştirme fikrini patlatan ve etkenleştiren pratik eylemle yoğunlaştırılmıştır.

Doğrudan Eylem sayesinde, geleceğin temelini atma görevi, günlük mücadeleyle hiçbir şekilde çelişmez. Doğrudan Eylemin taktik üstünlüğü, benzersiz esnekliğine tam olarak direnir. Uygulamada aktif olarak yer alan kuruluşların, kendilerini sosyal değişimlerin gelişini beklemekle sınırlandırmaları gerekmez. Şimdiki zamanda, ne bugünü geleceğe ne de geleceği bugüne feda etmeden, olası tüm mücadelelerle yaşarlar. Bundan, anın ve geleceğin talepleriyle eşzamanlı olarak yüzleşme kapasitesinden ve ileriye taşınacak iki yönlü görevdeki bu uyumluluğundan, uğruna çabaladıkları ideal, gölgede kalmaktan çok uzaktır.

Bu nedenle, ilhamlarını Doğrudan Eylem yöntemlerinden alan devrimcileri “ya hep ya hiçin savunucuları” olarak tanımlamak hem mantıksız hem de yanlıştır. Doğru, onlar HER ŞEYİ burjuvaziden çıkarmanın savunucularıdır! Ancak, bu genel kamulaştırma görevini yerine getirmek için yeterli gücü toplayacakları zamana kadar, şöhretlerine bel bağlamazlar ve kapitalist ayrıcalıklardan bir miktar elde edildikleri için bir nevi temsil eden kısmi iyileştirmeler kazanma şansını kaçırmazlar. Kısmi kamulaştırma daha kapsamlı taleplerin yolunu açar.

Açıkça görülüyor ki, Doğrudan Eylem, isyan ruhunun yalın ve basit eteğidir: sınıf mücadelesini, teori ve soyutlama alanından uygulama ve başarı alanına kaydırır. Sonuç olarak, Doğrudan Eylem, kapitalizme karşı devam eden bir saldırı olan günlük temelde yaşanan sınıf mücadelesidir.

Kendilerini demokrasinin “temsilcileri” veya “piskoposları” olarak belirlemiş olan politikacılar tarafından bu kadar küçümsenmesinin nedeni budur. İşte bu yüzden burjuvazi tarafından daha da küçümseniyor ve kınanıyor! İkinci olarak, işçi sınıfının Doğrudan Eylem’den güç alarak ve artan güvenini çekerek, geçmişten kesinlikle koparak ve tamamen yeni bir zihniyet benimsemek için kendi kaynaklarına güvenerek, onun ölümünün kaba bir şekilde hızlandığını görüyor.

Çaba İhtiyacı

O kadar sıradan bir şey ki, insanlığın gelişiminin önündeki tüm engellere karşı mücadele edilmesi gerekiyor. Ki çabanın gerekliliğini yüceltmek paradoksal görünebilir…

Eylemin yanı sıra, aslında eylemsizlik, dikensizlik ve köleliğin pasif olarak kabul edilmesinden başka ne var? Depresyon ve atalet zamanlarında, kadınlar yük hayvanı, köleler umutsuz emek içinde hapsolmuş, zihinleri boğulmuş ve düşüncesizdir, beklentileri sınırlıdır, geleceği hayal edemezler, şimdiki zaman üzerinde herhangi bir gelişme olacağını varsayamazlar.

Ama eylemin kapağı yukarı açılır! Uyuşukluklarından sarsılırlar, eskimiş beyinleri çalışmaya başlar ve ışıldayan bir enerji insan kitlelerini dönüştürür ve yeniden şekillendirir.

Çünkü eylem hayatın tuzudur… Daha açık ve basitçe ifade etmek gerekirse, hayatın ta kendisidir! Yaşamak, rol yapmaktır… Harekete geçmek, yaşamaktır!

Yıkıcı Mucize

Ama bunlar bayağılıktır! Yine de, konu üzerinde çalışılmalı ve çaba sarfedilmelidir çünkü öğretici eğitim eski nesli yıktı ve saflarına zayıflatıcı fikirler yerleştirdi. Çabanın beyhudeliği, bir teori statüsüne yükseltildi ve devrimci herhangi bir başarının, olayların kaçınılmaz seyrinden kaynaklanacağı ortaya çıktı; felaket ilan edilmişti ve kapitalist kurumlar, olayların kaçınılmaz seyri içinde maksimum gerilim noktasına ulaşır ulaşmaz kendiliğinden geçecekti. Bunun üzerine kendi kendilerine patlayacaklardı. Kadının ekonomik yönden çabası gereksiz ilan edildi, onu saran kısıtlayıcı ortama karşı eylemi boşunaydı. Geriye tek bir umut kalmıştı: Burjuva parlamentolarına – kendi parlamentolarına – sızması ve felaketin kaçınılmaz sonunu beklemesi.

Şartlar olgunlaştığında bunun mekanik ve kaçınılmaz olarak gerçekleşeceği öğretildi; Kapitalist üretimin içkin yasalarından etkilenen sermayenin yoğunlaşmasıyla birlikte, kapitalist kodamanların, gaspçıların ve tekelcilerin sayısı giderek düşüyordu. Sistemin temsilcileri, bu bir avuç büyük kapitalist baronu mülksüzleştirmek için yasa ve kararnameyi kullanacaklardı.

Mesih devriminin gelişini bekleyen böylesine pasif bir bekleyiş tehlikeli ve boğucu bir yanılsamayı ne kadar temsil ediyor ve siyasi iktidarı ele geçirmek kaç yıl veya yüzyıllar alacak? O zaman bile, ele geçirildiğini varsayarsak, kapitalist kodamanların sayısı o noktaya kadar yeterince düşecek mi? Tröstlerin genişlemesinin orta burjuvaziyi yutmuş olabileceği göz önünde bulundurulsa bile, proletarya saflarına itilmiş olacakları anlamına mı geliyor? Daha ziyade, tröstlerde kendilerine bir yer açmayacaklar mı ve hiçbir şey üretmeden yaşayan asalakların sayısı en azından bugünkü ile aynı olmayacak mı? Cevabınız evet ise, eski toplumdan yararlananların kamulaştırma kanunlarına ve kararnamelerine karşı mücadele edeceklerini düşünemez miyiz?

Bir doğrudan çabanın yokluğunda bir devrimin gerçekleşeceği umuduyla büyülenmiş gibi yapsaydı, işçi sınıfının ne yapacağı konusunda güçsüz ve şaşkın kalacağı gibi sorunlar ortaya çıkardı kendi adına.

Sözde “Tunç Kanunu”

Devrim’e olan bu mesihsel inançla aldatılırken bile, bizi daha da sarsmak ve bizi daha iyi yapılabilecek hiçbir şey olmadığına ikna etmek için ve bizi bataklığın daha da derinlerine daldırmak için eylemsizliklerden dolayı, “Tunç Kanunu Ücretleri” (Wages of Iron Law) ile aşılanmıştık. Bize, bu amansız formül (esas olarak Ferdinand Lassalle’nin çalışması) altında, bugünün toplumunda herhangi bir çabanın zaman kaybı, herhangi bir eylemin boşuna olduğu çünkü ekonomik yansımaların kısa sürede proletaryanın kıramayacağı yoksulluk tavanını eski haline getirdiği öğretildi.

Daha sonra sosyalizmin temel taşı haline getirilen bu Tunç Kanunu’na göre, “genel bir kural olarak, ortalama ücret, işçinin hayatta kalmak için kesinlikle gerekli olandan daha fazla olmayacağı” ilan edildi ve şöyle denildi: “Bu rakam yalnızca kapitalist baskı ile yönetilir ve bu onu çalışan kadının geçim için gerekli olan asgari düzeyin altına bile itebilir… Ücret düzeyleriyle ilgili tek kural, kadın gücünün bol veya kıt arz edilmesidir… “

Bu ücret düzeninin amansız işleyişinin kanıtı olarak, işçi ile bir meta arasında karşılaştırmalar yapıldı: Piyasada patates bolluğu varsa fiyatı da ucuzdur, kıt olursa fiyat yükselir … Çalışan kadın için de aynıdır deniyordu: Maaşı, emeğin çokluğuna veya eksikliğine göre dalgalanıyor!

Bu saçma muhakemenin amansız argümanlarına karşı hiçbir ses yükselmedi, öyleyse ücretler kanunu, çalışan kadın bir meta olmaktan memnun olduğu sürece doğru kabul edilebilir. Bir çuval patates gibi pasif ve hareketsiz kalır ve piyasadaki dalgalanmalara dayanır … Sırtını eğdiği ve patronların tüm kusurlarına katlandığı sürece ücret kanunu işler.

Ama bir bilinç parıltısı bu işçiyi-patatesi hayata döndürdüğü anda işler farklı bir hal alır. İşçi, eylemsizliğe, omurgasızlığa, teslimiyete ve pasifliğe mahkum etmek yerine, bir insan olarak değerine uyandığında ve isyan ruhu onun üzerine çöktüğünde, kendini aşındırdığında, enerjik, istekli ve aktif olduğunda, komşuları ile dalgınlıkla omuz ovuşturmak yerine (diğer patateslerin yanında bir patates gibi) ve onlarla temasa geçtiğinde, onlarla tepki verdiğinde ve karşılığında ona karşılık verdiklerinde, emek bloğu bir kez canlanıp kendini beslediğinde, o zaman, ücret yasasının gülünç dengesi bozulur.

Yeni Bir Faktör: İşçinin İradesi

İşgücü piyasasında yeni bir faktör ortaya çıktı: İşçinin İradesi. Bir kilo patatesin fiyatını belirlemek söz konusu olduğunda bilinmeyen bu faktör, ücretlerin belirlenmesinde etkiye sahiptir. Etkisi, bireysel iradelerin birlik içinde ezmesinin bir ürünü olan işgücünün gerginlik derecesine göre büyük ya da küçük olabilir ancak güçlü ya da zayıf olsun, bunu inkar etmek mümkün değildir.

İşçi uyumu böylece, kapitalist kudreti, ona karşı koyabilen bir kudreti çağrıştırır. İki düşman arasındaki eşitsizlik – sömürücü yalnızca çalışan kadın ile tek başına karşı karşıya kaldığında reddedilemez – emek bloğunun elde ettiği uyum derecesi ile orantılı olarak hafifletilir. O andan itibaren, proleter direniş, ister gizli ister keskin olsun, gündelik bir fenomendir. Emek ve sermaye arasındaki anlaşmazlıklar hızlanır ve daha şiddetli hale gelir. Emek, bu kısmi mücadelelerden her zaman galip gelmez. Bununla birlikte, yenildiklerinde bile mücadele halindeki işçiler yine de bir miktar fayda elde ederler. Onlardan gelen direniş, işverenlerin baskısını engelledi ve çoğu zaman işvereni öne sürülen bazı talepleri yerine getirmeye zorladı. Bu durumda, devrimci sendikacılıkta yüksek dayanışma karakteri haklı çıkar. Mücadelenin sonucu güvenilmez, daha az bilinçli işçilere fayda sağlar ve grevciler, herkesin refahı için savaşmış olmanın ahlaki zevklerinden zevk alır.

Bu emeğin uyumunun ücret artışlarına yol açması, “Tunç Kanunu” teorisyenleri tarafından oldukça iyi bir nezaketle kabul edildi. Gerçekler o kadar anlaşılır ki, ciddi bir çürütme önermek zor olacaktır. Ancak ücret artışlarına paralel olarak, yaşam maliyetinde bir artış olduğunu, böylece işçinin satın alma gücünde bir artış olmayacağını ve böylece daha yüksek maaşının faydalarının ortadan kalktığını protesto ediyorlar.

Bu tür yansımaları bulduğumuz durumlar vardır ancak ücretteki artışla doğrudan bağlantılı olarak yaşam maliyetlerindeki artış, aksiyomatik olarak kabul edilebilecek kadar sabit değildir. Dahası, bu tür artışlar meydana geldiğinde, bu – çoğu durumda – işçinin, üretici sıfatıyla patronuna karşı mücadele ettikten sonra, tüketici sıfatıyla kendi çıkarlarına bakmayı ihmal ettiğinin kanıtıdır. Çoğu zaman, ev sahiplerinin, tüccarların vb. çalışan kadın üzerindeki ek vergilerden geri çekilmesine izin veren şey, alıcının tüccar, kiracının vb. karşısındaki pasifliğidir ve üretici olarak çıkardığı iyileştirmelerin faydasını tüketir.

Dahası, ücret seviyelerinin yaşam maliyetlerinde paralel artışlarla sonuçlanması gerekmediğine dair reddedilemez kanıt, çalışma saatlerinin kısa ve ücretlerin yüksek olduğu ülkeler tarafından sağlanmaktadır: Yaşam, çalışma saatlerinin uzun olduğu ülkelere göre daha ucuzdur ve düşük ücretler daha kısıtlıdır.

Ücretler ve Yaşam Maliyeti

İngiltere, ABD ve Avustralya’da, iş günü genellikle hafta sonları tatil olmak üzere sekiz saat (en fazla dokuz) sürer, ancak ücretler bizden daha yüksektir. Orada hayatın daha kolay olmasına rağmen… Birincisi, altı iş gününden fazla veya daha iyisi beş buçuktan fazla (çoğu durumda cumartesi öğleden sonra mola saatine kadar), işçi haftanın yedi günü boyunca kendini geçindirecek kadar kazanıyor. Çünkü o zaman genel bir kural olarak, temel ihtiyaçların maliyeti, ücret seviyeleri açısından Fransa’dakinden daha düşüktür veya her halükarda daha karşılanabilirdir.

Bu tür bulgular “Tunç Kanunu’nu” geçersiz kılıyor. Özellikle söz konusu ülkelerdeki yüksek maaş oranlarının sadece kadın gücü kıtlığının bir sonucu olduğu iddia edilemeyeceği içindir. ABD, Avustralya ve İngiltere’de de işsizlik derinden hissediliyor. Bu nedenle, bu ülkelerdeki çalışma koşulları daha iyiyse, bunun nedeni kuruluşlarında bol veya kısıtlı işgücü arzından başka bir faktörün iş başında olmasıdır: İşçilerin iradesi! Bu tür iyileştirilmiş koşullar, işçilerin vejetatif, kısıtlı bir yaşamı kabul etmeyi reddetme kararlılığının ve işçilerin çabalarının sonucudur ve bu Kapital’e karşı verilen bir mücadeleyle kazanıldı. Bununla birlikte, bu koşulları iyileştiren ekonomik çatışmalar ne kadar şiddetli olursa olsun, devrimci bir durum yaratmamışlardır: Düşmanlar arasında bir yüz yüze emeği, sermayeyle karşı karşıya getirmemişlerdir. İşçiler – bir beden olarak değil – sınıf bilincine ulaşamadılar. Şimdiye kadar, mevcut toplumla uyum sağlama arzusuyla özlemleri aşırı derecede mütevazıydı. Ama zaman değişir! İngilizler, Yankiler ve diğerleri, eksik oldukları sınıf bilincini edinme sürecindeler.

Yüksek ücretli, daha kısa çalışma saatli toplumları incelemekten, cahil, uyumlu bir nüfus bulduğumuzdan emin olarak, birkaç sanayicinin fabrikalarını kurduğu kendi köylü bölgelerimize bakmaya devam edersek, karşıt fenomeni buluruz. Oradaki ücretler çok düşük ve çalışma koşulları gereğinden fazla zorludur. Bunun nedeni, oradaki işçilerin iradesi uyuşuk olduğundan, çalışma koşullarını belirleyen yalnızca kapitalist baskıdır. Hala kendi gücünden habersiz ve aşina olmayan çalışan kadın, sözde “ücretler yasası” nın tam anlamıyla işleyişinin kurbanı olmak için hâlâ bir “meta” statüsüne indirgenmiştir. Ancak bir isyan kıvılcımı sömürü kurbanını canlandırırsa, durum değişecek! Şimdiye kadar proleter kitlelerin olduğu şey olan insanlığın tozunun yalnızca devrimci bir sendika bloğuna sıkıştırılması gerekiyor ve patronların baskılarına, başlangıçta zayıf ve beceriksiz olabilecek ama gelecek olan bir güç tarafından karşılanacak.

Böylece, deneyimin ışığı, bu sözde “Tunç Kanunu Ücretleri”nin ne kadar yanıltıcı ve yanlış olduğunu gösteriyor. “Tunç Kanunu!” Bu bir kauçuk kanunu bile değildir!

Talihsiz olan şey, bu kader formülü ile emek dünyasına nüfuz etmenin sonuçlarının, sadece kusurlu bir argümandan daha ciddi olmasıdır. Ne kadar acı ve hayal kırıklığına yol açtığını kim söyleyebilir? Ne yazık ki, işçi sınıfı bu sahte yastığa yaslandı ve uyudu. Mantıksal bir bağlantı vardı: Çabanın boşuna olduğu teorisi eylemsizliği doğurdu. Eylemin anlamsızlığı, mücadelenin beyhudeliği, anında iyileştirmenin imkansızlığı ilan edildiğinden, her isyan izi bastırıldı. Gerçekten, çabanın önceden anlamsız ve verimsiz olarak tanımlanmasıyla, birinin başarısızlığa mahkum olduğunu anladığında, savaşmanın amacı neydi? Mücadele sadece darbeler vaat ettiğine göre – en ufak bir fayda ümidi bile olmadan – sakin kalmak daha akıllıca değil miydi?

İşte tünekleri yöneten argüman da buydu. İşçi sınıfı, burjuvazinin eline oynayan bir ilgisizliğe uyum sağladı. Bu nedenle, şartların baskısı altında, işçiler bir anlaşmazlığa sürüklendiklerinde, sadece ağır bir yürekle eldiven kaldırıldı. Grev bile, önlenemezse katlanılması gereken bir kötülük olarak tanındı ve herhangi bir gerçek iyileşmenin olumlu bir sonuçtan kaynaklanabileceği yanılsaması olmadan kişinin kendisini terk ettiği.

Ezici Kötülük, İsyanın Tohumu Değildir!

“Tunç Kanunu ücretlerinin” nin kısır döngüsünü kırmanın imkansızlığına olan bu felç edici inanca paralel olarak ve bu “yasa” dan çarpık bir çıkarım yoluyla, yardımsız olaylar geliştikçe, bazı insanlar “yoksullaşma”da herhangi bir artış, sefaletin kötüleşmesi, işveren keyfiliği, hükümet baskısı ve benzerlerini tespit edebilirlerse işçiler herhangi bir müdahalede bulunmadan devrimin geleceğine güvendiler. Bu zavallı mantıkçıları dinlemek için Devrim’in ezici kötülükten filizlenmesi gerekiyordu. Bu yüzden, sefalet ve musibetteki vb. her yükseliş, onlara iyi bir şeymiş gibi geldi ve mukadder saati hızlandırdı.

Bunlar bir saçmalık! Her ne biçim alırsa alsın kötülüğün elde ettiği tek şey, acı çekenleri daha da yıpratmaktır ve bu kolayca takdir edilir. Devrimci sendikal faaliyetin en belirgin olduğu meslekler hangileridir? Yoldaşların, mesaileri bittiğinde, gereğinden fazla uzun çalışma saatleri koymak zorunda kalmadan, sosyal bir hayatın tadını çıkarabilecekleri, toplantılara katılabilecekleri ve ortak ilgi alanlarına ilgi gösterebilecekleri yerler: ücretlerin kesilmediği yerler. Öyle ki, herhangi bir aidat kesintisi, gazete aboneliği veya kitap alımı masada bir somun ekmek gibi eksiktir.

Buna karşılık, işin uzunluğunun ve yoğunluğunun aşırı olduğu mesleklerde, işçi patronuna cezai esareti arkasında bıraktığında, fiziksel ve zihinsel olarak “harcanmış”, bu yüzden yemek ve uyumak için eve gitmeden önce tek arzusu, kendini toparlamak, moralini yükseltmek ve kararlılığını pekiştirmek için birkaç ağız dolusu alkol almaktır. Sendikaya uğramak, toplantılara katılmak asla kafasına girmez, yorgunluğun vücuduna verdiği yük böyle ve yorgun beyninin çalışmakta bulduğu zorluk budur.

Aynı şekilde, yoksul koşullara düşen, iş yokluğu ve yoksulluktan çöken zavallıdan nasıl bir çaba beklenebilir? Belki, bir öfke nöbeti içinde, bir isyana kalkışacak cesareti olacak ancak bu tepkinin başka bir tekrarı olmayacak. Yoksulluk işçinin tüm iradesini ve enerjisini tüketti.

Herhangi birimizin doğrulamakta özgür olduğu ve kendi örneklerimizi bulabileceğimiz bu gözlemler, sefaletin sefalet üzerine yığıldığı ve baskının zulmün üzerine yığıldığı, devrimin tohumlarını ektiği bu tuhaf teorinin çürütülmesi anlamına gelir. Durum tam tersi, doğru! Kaderin insafına kalmış, hayatı kısıtlanmış ve kendisi maddi ve manevi olarak bir köle olan zayıf kişi, baskı altında dizginlenmeye cesaret edemez: Daha kötüsünün geleceği korkusuyla boynuzlarını çekecek ve kımıldamayı veya herhangi bir çaba sarf etmeyi reddedecek ve sefaletinde yuvarlanacak. Hakkını mücadele yoluyla elde eden, daha dar bir yaşamı ve daha açık bir zihni olan ve istismarcının yüzüne baktığında ona uygun olduğunu bilen bir kadın için durum farklıdır.

Kısmi iyileştirmelerin işçileri uyutma etkisine sahip olmamasının nedeni budur: Bunun yerine, daha fazla talepte bulunma konusunda ona bir güvence ve teşvik görevi görürler. Refahın sonucu – ki bu her zaman proleter güç gösterisinin bir sonucudur – ister ilgili taraflar onu mücadeleden çekip alsın, ister burjuvazi taviz vermeyi ihtiyatlı ve politik bulsun, bu da çatışmaları önleyebilmek içindir. Fizyolojik ve entelektüel yoksulluğundan sıyrıldıkça, işçi sınıfı olgunlaşır: daha büyük bir duyarlılığa ulaşır, maruz kaldığı sömürüye karşı daha canlı hale gelir ve bundan kurtulma kararlılığı daha da artar ve kendi çıkarları ile kapitalist sınıfın çıkarları arasında uzlaşmaz bir karşıtlık olduğu daha net bir algı kazanır.

Ancak, bunların ne kadar önemli olduğu düşünülse de, parça parça iyileştirmeler devrimin yerini alamaz ya da onu savuşturamaz: eğer kurtuluş mümkün olacaksa, sermayenin mülksüzleştirilmesi bir zorunluluk olarak kalır.

Aslında, sermayenin vurgunculuğunun ağır bir şekilde engellenebileceğini ve devletin zehirli rolünün kısmen ortadan kaldırılabileceğini varsaysak bile, bu engellerin onları tamamen ortadan kaldırması pek olası değildir. Bunların hiçbiri ilişkileri değiştirmeyecekti: bir yanda hala ücretliler ve yönetilenler, diğer yanda patronlar ve liderler olacaktı.

Açıktır ki, kısmi kazanımlar (bunların ne kadar önemli olduğunu varsaysak da ve ayrıcalıkları büyük ölçüde ortadan kaldırsalar bile) ekonomik ilişkileri, patron ile işçi, lider ile yönetilen arasındaki ilişkileri, değiştirme etkisine sahip değildir. Bu nedenle, işçinin sermayeye ve devlete bağlılığı devam eder. Buradan, toplumsal sorunun her zamankinden daha büyük olduğu ve üreticileri onlardan yaşayan parazitlerden ayıran “barikat”ın değiştirilmediği, çok daha az düzleştiği sonucu çıkıyor.

Çalışma saatleri ne kadar azaltılırsa azaltılsın, ücretler ne kadar yükselirse yükselsin, fabrika hijyen vb. açısından ne kadar “rahat” olursa olsun, ücretli-veren ilişkileri olduğu sürece biri diğerine karşı mücadele eden iki sınıf olacaktır. Ve sömürülen ve ezilen sınıf, gücü ve bilinci genişledikçe, toplumsal değerinin daha gerçek bir takdirini elde ettikçe, yarışma derecesi ve ölçeği büyüyecek; sonuç olarak, kendini geliştirdikçe, eğittikçe ve iyileştirdikçe, karşıt, asalak sınıfın ayrıcalıklarını baltalamasına her zamankinden daha fazla güç katacaktır. Bu, kıyamet kopana kadar devam edecek! Ta ki işçi sınıfının, son kırılma için çelikleştikten, sınıf düşmanına karşı sürekli ve daha sık çatışmalarla sertleştikten sonra, kritik saldırıyı gerçekleştirecek kadar güçlü olacağı güne kadar… Ve bu doğrudan olacaktır. Nihai eyleme geçildiğinde: Genel Grev!

Böylece, özetlemek gerekirse, sosyal fenomenlerin dikkatli bir şekilde incelenmesi, yüzümüzü, çabanın boşuna olduğunu ilan eden kaderci teoriye ve kötü zamanlardan daha iyi zamanların çıkabileceğini varsayma eğilimine karşı koymamıza izin verir. Bunun yerine, bu fenomenlerin açık görüşlü bir değerlendirmesi, ortaya çıkan bir eylem süreci kavramını ortaya çıkarır: Burjuvazinin uğradığı tersliklerin, ondan alınan parça parça kazanımların isyan alevlerini körüklediğini görüyoruz: Yaşamdan yaşam fışkırması gibi eylem de eyleme ilham verir.

Güç ve Şiddet

İşçilerin gücünün ve kararlılığının dışavurumu olan Doğrudan Eylem, duruma ve ortama uygun olarak, pekala çok adi olabilecek eylemlerle kendini gösterir, tıpkı kolaylıkla çok şiddetli olabilecekleri gibi. Bu sadece neyin gerekli olduğu meselesidir.

Bu nedenle, Doğrudan Eylem’in belirli bir biçimi yoktur. Olayları çok yüzeysel kavrayan bazı insanlar, bunu bir cam kırılması cümbüşüyle ​​açıklıyor. Camcıların yüreklerine neşe getiren böyle bir tanımla yetinmek, bu proleter güç uygulamasına gerçekten dar bir açıdan bakmak olacaktır: Bu, Doğrudan Eylem’i az çok dürtüsel bir eyleme indirgemek olacaktır ve bu, onun en büyük değerini oluşturan şeyin ne olduğunu görmezden gelmek ve bunun işçi ayaklanmasının sembolik canlandırılması olduğunu unutmak.

Doğrudan Eylem, işçilerin yaratıcı amaçlara uyguladığı güçtür. Yeni bir yasanın ebesi olarak hareket eden güçtür, sosyal hakları güvence altına alır!

Güç, her hareketin ve her eylemin arkasında yatar ve zorunlu olarak bunların doruk noktasıdır. Hayat gücün uygulanmasıdır ve gücün ötesinde sadece unutuş vardır. Hiçbir şey tezahür etmez, yokluğunda hiçbir şey cisimleşmez.

Sınıf düşmanlarımız, gözümüzün üzerine örtmek ve bizi boyundurukları altında tutmak için daha iyi olan, içkin adaletin zora başvurması gerekmediğini bize bulaştırdılar. İnsanların saçma sapan sömürücüleri! Gücün yokluğunda adalet, aptallık ve yalandan başka bir şey değildir. Yüzyıllar boyunca insanların acıklı şehitlikleri buna tanıklık ediyor. Onların haklı sebepleri olmasına rağmen güç, dini otoritelerin ve laik efendilerin hizmetinde, halkları ezdi ve ayaklar altına aldı. Hepsi, hiçbir şey olmayan bazı sözde adalet adına. Aslında korkunç bir adaletsizlik. İşçiler ise ölmeye devam ediyor!

Azınlık Çoğunluğa Karşı

Emekçi kitleler, yalnızca kendi kaynaklarına güvenebilse de, bir gün, bir saat boyunca egemenliğini koruyamayan asalak bir azınlık tarafından her zaman sömürülür ve ezilir! Bu azınlık, gücünü kurbanlarının sığır gibi boyun eğmelerinden alır. O, sırtlarından geçinen sınıf için kendilerini feda ederek, sermayeyi yaratan ve sürdüren devleti ayakta ttutmaktadır.

Şimdi, eğer bu azınlık görevden alınacaksa, ilkeleri olarak hizmet eden toplumsal yalanları incelemek, suçlarını ortaya çıkarmak veya suçlarını detaylandırmak (bugün geçmişte olduğundan daha fazla) yeterli olamaz. Kaba kuvvete karşı, yalnızca ikna gücüne indirgenmiş bir fikir, başlamadan yenilir. Gerçek şu ki, bir fikir, ne kadar güzel olursa olsun, zorla sürdürülmediği, verimli hale getirilmediği sürece yalnızca bir sabun köpüğüdür.

O halde, çoğunluğun şehvetli, ahlaksız bir azınlığa farkında olmadan kurban edilmesini durdurmak için ne gerekecek?

Cevabı mülk sahibi ve yönetici sınıfın, halkın yanılsaması ve cehaletinden çıkardıklarını dengeleyebilecek bir gücün kurulmasıdır. Böyle bir gücü gerçeğe dönüştürmek bilinçli işçilere düşüyor. Sorun, çoğunluğun kendileri için biçimlendirdiği boyunduruktan kurtulmayı, bu kadar çok pasifliğe tepki göstermeyi ve birbirini aramayı, bir uzlaşmaya varmayı arzulayanlardır.

Devrimci birleşme ve kaynaşmanın bu hayati görevi, devrimci sendika örgütü içinde gerçekleştirilir. Orada, büyüyen bir azınlık oluşur ve büyür. Amacı, önce sömürü ve baskı güçlerini dengelemek ve sonra yok etmek için yeterli gücü elde etmektir.

Bu propaganda ve eylem potansiyeli, öncelikle, burjuva sınıfının savunucuları olarak hareket ederek, efendileri tarafından özgürlük vaat eden ayaklanmacılara karşı savaşmak için silahlandırılan iç karartıcı köle destanını sürdüren talihsizlere aydınlanma getirmeye çalışır. Bu hazırlık görevine çok fazla çaba sarf etmek imkansız olacaktır. Aslında militarizmin temsil ettiği sönümleme potansiyelinin tam ölçüsünü almalıyız. Silahlı insanlar her zaman kendi, daha iyi silahlanmış çocuklarına karşı savaşırlar. Şimdi, tarafsızlıktan ya da büyük paltolu halkın desteğinden – neyse ki ordudan- yararlanmayan tüm halk ayaklanmalarının battığını gösteren çok sayıda tarihsel kanıt var. Dolayısıyla sürekli hedefimiz, işçi sınıfının bir kesimi tarafından yöneticilere farkında olmadan verilen gücü felç etmek olmalıdır.

Bu yapıldığında, asalak azınlığın gerçek gücünü kırma imkanı oluşur ve onu gözardı edilebilir olarak görmek büyük bir hata olur. Bu, genel hatlarıyla bilinçli işçilere düşen görevdir.

Kaçınılmaz Şiddet

Geçmişin güçleri ile geleceğin güçleri arasındaki kesin çatışmanın koşullarını ve zamanlamasını tahmin etmeye gelince, bu hipotez alanına aittir. Emin olabileceğimiz şey, az ya da çok ani keskin nişancılar, çatışmalar ve temaslar tarafından ön plana çıkarılacağı ve hazırlanacağıdır. Emin olabileceğimiz bir başka şey de, geçmişin güçlerinin tahttan feragat etmeye veya diz çökmeye boyun eğmeyecekleridir. Şimdi, geçmişte toplumsal ilerlemeye gaddarlık ve şiddetle damgasını vuran şey tam da ilerlemeye karşı bu kör direniştir. Halkın kategorik isyana karar vermesi için, zorunlu olarak buna yönlendirilmeleri gerekir: ancak uzun bir dizi deneyimin barışçıl yolu izlemenin imkansızlığını gösterdikten sonra buna karar verirler ve bu koşullarda bile şiddetleri yalnızca bir isyandır.

İnsanlar içgüdüsel olarak şiddet uygulasalardı, asalak, sömürücü azınlığın kendilerine dayattığı sefalet, yoksunluk ve çirkeflik ve suçla dolu sert şiddetli yaşama yirmi dört saat daha dayanamazlardı. Burada, Kadınların “ne iyi ne de kötü” olarak doğduklarını, çevrelerine ve koşullarına göre biri ya da diğeri haline geldiklerini göstermek için felsefi açıklamaya başvurmamız gerekmez. Mesele, günlük gözlemlerle çözülebilir: şüphesiz, duygusal ve yumuşak kalpli insanlar, egemen sınıfları karakterize eden ve egemenliklerini bir arada tutan harç olan yerel şiddete dair hiçbir şey sergilemiyordur, yasallık sadece zayıflıktır. Bu, derinlere kök salmış şiddeti perdelemek için tasarlanmış ikiyüzlülük badanası.

Onlara telkin edilen eğitimin ezdiği, ön yargılarla dolmuş insanlar, kendilerini bilinçlendirmek için büyük çaba sarf etmek zorundadırlar. Şimdi, bunu başardıklarında bile, haklı bir gazaba kapılmalarına izin vermek şöyle dursun, en az direnç ilkesine bağlı kalırlar. Kendilerine en kısa ve en az güçlüklerle dolu görünen yolu ararlar ve ona sadık kalırlar. Yokuşları denize doğru takip eden sular gibidirler, az veya çok engelle karşılaşıp karşılaşmadıklarına göre burada barışçıl ve orada gürleyen sulardır. Elbette, ayrıcalıklıların önlerine koyduğu engeller ne olursa olsun, devrime bağlılardır. Ancak barışçıl eğilimlerinin ve aşırı çözümlere karşı utangaç savaşma isteklerinin ürünü olan iniş çıkışlar ve tereddütlerle ilerliyorlar. Demek ki, halkın gücü, kendisine karşı çıkarılan engelleri aşarak, eski toplumları devrimci bir kasırga gibi süpürdüğünde, bunun nedeni başka bir çıkış yolu kalmamış olmasıdır. Gerçekten de, bu kuvvetin en az direniş çizgisini izleyerek, herhangi bir engel olmaksızın kendisini icra edebilmiş olsaydı, kendisini şiddet eylemleriyle göstermeyebilirdi, ancak kendisinin barışçıl, görkemli, sakin bir yönünü sergilediğini inkar etmek mümkün değildir. Olympian’la denize yuvarlanan nehir ancak karşı konulamaz durgunluk, dik yamaçlı vadilerde şiddetli bir şekilde yuvarlanan, yollarına yerleştirilen engelleri bir kenara bırakan aynı sıvı moleküllerinden oluşmuyor mu? Aynı şey halkın gücü için de geçerlidir.

Hayali Palyatifler

Ancak, halkın sırf zevk için zora başvurmadığı düşünülürse, parlamenter ve demokratik çizgide palyatifler kullanarak bu tür bir başvuruyu önlemeyi ummak tehlikeli olur. Dolayısıyla, devrimci hareketleri engellemeye çalışabilecek bir oylama sistemi ne referandum ne de halkın isteklerinin anahtarını bulmaya çalışan başka bir prosedür yoktur. Bu tür yanılsamalara tutunmak, genel oy hakkına atfedilen mucizevi erdemlerin yaygın umutların odağı olduğu geçmişin mutsuz deneyimlerine geri dönmekle aynı anlama gelir. Doğru, evrensel oy hakkının ve hatta referandumun her şeye kadir olduğuna inanmak, olayları gerçekte olduğu gibi görmekten daha uygundur. Harekete geçme ihtiyacını ortadan kaldırır ama olumsuz tarafı, ekonomik özgürlüğü bize getirmez. Son tahlilde, her zaman bu kaçınılmaz sonuca geri dönmeliyiz: Kuvvete başvurma!

Bununla birlikte, bazı oylama yöntemlerinin, bazı referandum prosedürlerinin vb., devrimci bilincin kapsamı ve yoğunluğunun kulağa pek olası gelmediği gerçeği, bunların göreceli değerlerine aykırı olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Diyelim ki referandumun faydaları olabilir. Bazı durumlarda, ona başvurmak pekala en iyi politika olabilir. Kesinlik ve açıklıkla ortaya konan örneklerde, işçilerin düşünce tarzını bu yöntemle ölçmek uygundur. Ayrıca, devrimci sendika örgütleri, ihtiyaç duyulduğunda bunu kullanabilirler (ve bu, henüz kapitalizmin etkisinden tamamen kurtulmamış olan ve Devlet müdahalesini arayanlar için olduğu kadar açıkça devrimci olanlar için de geçerlidir) . Ve bu uzun zamandır böyle! Ne biri ne de diğeri, onu bir sistem olarak kutsallaştırmak için herhangi bir girişimde bulunulmasını ve onu doğrudan eylemin bir yan ürünü olarak yayma girişiminin yapılmasını beklemedi.

Bu nedenle, referandumun devrimci yönteme aykırı olduğunu iddia etmek saçmadır. Tıpkı onun kaçınılmaz tamamlayıcısı olduğunu iddia etmenin saçma olması gibi… Nicel ölçüm için bir mekanizmadır ve nitel değerlendirmeye pek uygun değildir. Bu nedenle, kapitalist toplumu temellerinden kaydırmaya muktedir bir kaldıraç olduğuna güvenmek yanlış olur. Daha yaygın hale gelse bile, pratiği bir fikrin zamanı geldiğinde gerekli inisiyatiflerin ve vazgeçilmez gücün yerini almayacak.

Bastille’in basılması gibi devrimci bir eylem söz konusuyken referandumdan bahsetmek çocukça… Gardes Fransaises 14 Temmuz 1789’da halka sığınmasaydı, bilinçli bir azınlık kaleye saldırma niyetinde değildi. O iğrenç hapishanenin kaderini referandumla belirlemeye yönelik bir girişimde bulunulsaydı, büyük olasılıkla Faubourg Antoine hâlâ yönetime hakim olacaktı…

Bastille’in ele geçirilmesine ilişkin hipotezimiz tüm devrimci olaylara uygulanabilir: Varsayımsal bir referandum testine tabi tutulsunlar ve benzer sonuçlara ulaşılacaktır.

Hayır! Devrimci güce başvurmanın yerini alması muhtemel oy hakkı temelli veya referandum temelli her derde deva ilaç yoktur. Ancak bu noktada açıkça net olmalıyız: Zora böyle bir başvuru, kitlelerin uyuduğu anlamına gelmez. Tam tersine kitlelere daha aydınlanmış bir bilinç bahşedildikçe, bu daha da etkilidir.

Kapitalist toplumun kendi içinde taşıdığı ekonomik devrimin sonunda ortaya çıkması ve başarılarla sonuçlanması ve geriye doğru yalpalamaların ve vahşi tepkilerin imkansız olması için, büyük bir hayalin peşinden koşanlar ne istediklerini ve nasıl istediklerini bilmelidir. Dürtü güdümlü değil, bilinçli varlıklar olmalılardır. Şimdi, bu konuda hata olmasın, sayısal güç, devrimci bakış açısından, ancak bireylerin inisiyatifiyle, kendiliğindenlikleriyle döllenmişse, gerçekten etkilidir. Kendi başına, dışarıdan kendisine ulaşan dürtülerin avı olan bir atıl madde yığınına benzetilebilecek, belirsiz bir birikimden başka bir şey değildir.

Dolayısıyla, Doğrudan Eylem’in, güç kullanımından kaçınılamayacağını ilan ederken, onu bilinç ve özgür uzlaşmaya dayalı bir toplumla ikame etmek için güç ve şiddet kurallarının yıkılmasına zemin hazırladığı ortaya çıktı. Bunun nedeni, eski otoriterlik ve sömürü toplumunda bireyin gelişimi, iradenin yetiştirilmesi ve eylem için galvanizleme gibi insanı özgür kılan yaratıcı kavramların popülerleşmesidir. Böylece, Doğrudan Eylem’in, topluma bir nimet olarak değerinden oldukça ayrı olarak, sorumlu tuttuğu kişileri arıttığı ve yükselttiği, onları deli gömleğinden kurtardığı için, ahlaki bir döllenme olarak kendi içinde bir değer taşıdığı sonucuna varıyoruz.


Okumuş olduğunuz metin ilk olarak libcom.org adresinde İngilizce dilinde yayınlanmış olup, Türkçe diline Ent Çeviri adına Ceyhun Dönmez tarafından tercüme edilmiştir.

Metni pdf formatında indirmek için tıklayınız

 

 

Sosyal medyada paylaş

Ent Çeviri

Okumuş olduğunuz bu yazı Ent Dergi Çeviri Editörlüğü seçkisidir ve Ent Dergi tarafından / Ent Dergi adına tercüme edilmiştir.
Published On: Haziran 15th, 2021Categories: Çeviri, Emek, Yaşam0 Yorum

Leave A Comment