Geleneksel çekirdek aile hakkındaki liberal, marksist ve radikal feminist görüşlerin özeti benzerdir;

Neredeyse tüm feministler cinsiyetin toplumsal olarak inşa edildiği konusunda hemfikirdir. Bu, cinsiyet rollerinin biyoloji tarafından belirlenmekten ziyade öğrenildiğini ifade eder. Aynı zamanda uygun rollerimiz ve davranış normlarımızla sosyalleştiğimiz en önemli kurumun aile olduğu anlamına gelir. Bu teorinin kanıtı, farklı toplumlardan kadınlar arasında bazen gördüğümüz radikal davranışlarda açıktır. Yani farklı toplumlar farklı şekillerde “kadın” olmayı inşa eder. Bu yazı, liberal, radikal ve Marksist Feminizme odaklanan, aileye feminist bakış açılarını özetler.

Feminizm ve Aile

Feministler, özellikle 1950’lerden bu yana geleneksel çekirdek aile ile ilişkili cinsiyet rollerini eleştirmeye odaklanmıştır. Çekirdek ailenin geleneksel olarak kadınları ezen iki temel işlevi yerine getirdiğini savunurlar:

 1. Aile içinde kız çocuklarına itaatkar rolleri kabul ettirmek için sosyalleştirir, erkekleri üstün olduklarına inanmaları için uğraşır. Bu, çocukların ebeveyn ilişkisini yeniden yaratmasına tanık olmalarıyla gerçekleşir.
 2. Toplumsallaştırılan kadınlar için kabul edilebilir tek rol “ev hanımı” rolüdür. Gerçekten de kadın olmanın tek yolu geçmişte buydu. Feministler, ailenin işlevini ataerkil değerlerin bir birey tarafından öğrenildiği ve bunun sonucunda ataerkil bir toplum yaratan bir üreme alanı olarak görüyorlardı.

Feminizm bugün üç ayrı dala bölünme eğilimindedir: Liberal Feministler, Marksist Feministler ve Radikal Feministler. Ayrıca ailenin hala ataerkil olduğuna inandıkları ölçüde ve ataerkilliğin varlığının altındaki nedenlerin ne olabileceği konusunda önemli ölçüde farklılık gösterirler. Unutmayın, aşağıdaki tüm teoriler “çekirdek” aileyi tartışmaktadır.

Liberal Feminizm

 

İlişkilerdeki eşitsizliğin nedenleri 

 • Uzun ve esnek olmayan çalışma saatleri gerektiren, hala ana ekmek kazanan fikrine dayanan genel çalışma kültürü
 • İlişkilerde ağırlıklarını çekmeyi reddeden erkekler.

Eşitsizliğe Çözümler

Kamusal alanda daha fazla cinsiyet eşitliği, eğitime eşit erişim, eşit ücret, konu ve kariyer seçiminde cinsiyet farklılıklarına son verilmesi, öncelikle yasal değişiklikler yoluyla kazanılmıştır.

Liberal bir feminist olarak nitelendirilebilecek kilit düşünürlerden biri, aileye karşı Marksist veya Radikal Feministlerden daha az radikal bir eleştiri sunan ve devrimci değişimden ziyade mütevazı politika reformları içeren kadınların aile hayatını iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunan Jennifer Somerville’dir (2000). Ayrıca Somerville, birçok genç kadının feminizme karşı tam sempati duymadığını, ancak yine de bir miktar yakınma hissettiğini savunuyor. 

Somerville’e göre birçok feminist kadınların;

 •  Ücretli işe girme 
 •  Evlenip evlenmeme
 •  Ne zaman çocuk sahibi olup olmama 

gibi özgürlüklerinin artması için ilerlemeyi kabullenmekte başarız oldular.

Kadınların artan özgürlükleri ve çift gelirli hanelerin daha yüksek gelir elde etmesi ilişkilerde eşitlik yaratılmasına yardımcı oldu. Somerville, bazı modern erkeklerin ailenin yaşamını sürdürebilmesi  için bu rutin gereklilikleri paylaşmaya kararlı olduklarını savunuyor.

Somerville, kadınların erkek partnerleri olmadan da yapabileceklerini kanıtlamak istiyor. Ona göre zaten çoğu erkek partner yetersiz kalıyor, kadınlar çocukları ile tam hissediyor. Germain Greer’in aksine Somerville, yetişkin bir erkeğin olmadığı bir evde yaşamanın cevap olduğuna inanmıyor. Yeniden evlenmeye ilişkin yüksek rakamlar, heteroseksüel çekiciliğin, yakınlık ve arkadaşlık ihtiyacının heteroseksüel ailelerin ortadan kalkmayacağı anlamına geldiğini gösteriyor.

Bu nedenle feministlerin yapması gereken, ilişkilerde daha fazla eşitliği teşvik edecek politikalara odaklanmak ve kadınların günlük yaşamın zorlukları ile baş etmelerine yardımcı olmaktır. Bunun yanında Somerville’in özellikle önemli olduğunu düşündüğü bir dizi politika, çalışan ebeveynlere yardım etmeyi amaçlayan politikalardır. Birçok işin çalışma saatleri ve bu işlerin kültürleri aile hayatı ile bağdaşmamaktadır. Pek çok iş, çocuklara bakmak için çalışmayan bir eşe güvenen bir erkek aile reisi fikrine dayanmaktadır.

Somerville, ilişkilerde gerçek eşitliği sağlamak için iş hayatında daha fazla esnekliğe ihtiyacımız olduğunu savunuyor.

 

Aileye Liberal Feminist Bakış Açısının Değerlendirilmesi

 •  Sommerville, kadınlar için hem kamusal hem de özel yaşamda önemli ilerlemeler kaydedildiğini kabul ediyor.
 •  Radikal fikirlerden daha geniş bir kadın yelpazesine hitap ediyor
 • Daha pratiktir. Sistemin küçük politika değişikliklerini kabul etme olasılığı daha yüksekken, devrimci değişime direnecek olması daha olasıdır.
 • Feministler, bunun ırk temeline dayanan bir görüş olduğunu savunuyorlar – çoğunlukla beyaz, orta sınıf kadınların deneyimlerini yansıtıyor. 
 • Çalışmaları önceki çalışmaların ikincil bir analizine dayanmaktadır ve bu nedenle deneysel kanıtlarla desteklenmemiştir
 • Delphy, Leonard ve Greer gibi radikal Feministler, Somerville’in çağdaş aile yaşamında ataerkil yapılar ve kültürle başa çıkamadığını savunuyor.

Marksist Feminizm

– Marksist feministler, ailede kadın baskısının temel nedenini erkekler değil, kapitalizm olarak görüyor. Kadına yapılan baskının Kapitalizm için çeşitli işlevleri yerine getirdiğini savunuyorlar.

1) Kadınlar, yeni nesil işçileri sosyalleştirerek ve mevcut işçilere (kocalarına) hizmet ederek, ücretsiz ev işçiliği yoluyla iş gücünü yeniden üretirler.

2) Kadınlar öfkeyi emer – Parson’ın sıcak banyo teorisini düşünün. Bunun Marksist Feminist yorumu, kadınların sömürülen ve sinirini Burjuva’ya yöneltmesi gereken işçi sınıfının öfkesini özümsemesidir.

3) Kadınlar ucuz işgücünün yedek ordusudur. Eğer kadınların birincil rolü evine bağlı olmaksa ve çalışmaları kısıtlanmışsa, bu aynı zamanda burjuvalar tarafından gerektiğinde geçici olarak işe alınmak üzere yedekte oldukları anlamına gelir. Üretimi daha esnek hale getirir.

Ana düşünür – Fran Ansley (1972), kadınların kapitalizme yönelecek öfkeyi özümsediğini savunuyor. Ansley, kadınların erkek partnerlerinin iş yerinde yaşadıkları sömürüden kaçınılmaz olarak hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. Aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadınların bunun kurbanı olduğunu savunuyor.

Ana düşünür 2 – Penny Red’in Sosyalist Feminist Blogu

 

“Kapitalizm altında herkese sunulan özgürlük, birkaçının alışveriş yaparak.ve tüketerek son derece dar ve homojen bir şekilde kendini gerçekleştirme özgürlüğüdür. Geri kalanımız ise düşük ücretlerle veya ücret almadan uzun saatler çalışırız.”feminist

Kadın emeğinin kullanılma ve istismar edilme biçimi, örneğin kadınların ev içi rollerde tek olması sadece ataerkilliğii değil, aynı zamanda kapitalizmi de ayakta tutuyor. Kadınların bedavaya yaptıkları işler olmasaydı, piyasalar bir günde dizlerinin üstüne çökecektir. Hal böyleyken pek çok iş fırsatı bulunduğu açık, sadece kadınları çoğunu kadınlar bedavaya yapıyor.

Marksist Feminizm – Aile içindeki Cinsiyet Eşitsizliklerine Çözümler

Marksist Feministler için cinsiyet eşitsizliğine yönelik çözümler ekonomiktir. Ataerkilliğin üstesinden gelmek için Kapitalizmi ele almamız gerektiğini savunuyorlar. Daha hafif çözümleri kadınlara çocuk bakımı ve ev işi için ödeme yapmak olarak düşünebiliriz. Böylece hala büyük ölçüde kadınların çalışmalarına ekonomik bir değer vermiş oluruz. Daha güçlü çözümler arasında ise Kapitalizmin ortadan kaldırılması ve Komünizmin başlatılması yer alır.

Marksist Feminizmin Değerlendirmeleri

-2020’ler için çok modası geçmiş gibi görünmektedir. Bugün kadınlar maaşlı işlerde erkekler kadar çalışıyorlar ve bu nedenle artık ‘yedek emek ordusu’ olarak hareket etmiyorlar.

– Kadınlara yapılan baskının kapitalizmden önce de olması da başka bir limitasyon. Kadınlar kapitalizm öncesi kabile toplumlarında kapitalist toplumlara kıyasla muhtemelen daha fazla baskı görüyorlardı.

– Kapitalist gelişme ile kadınların kurtuluşu arasında bir bağlılık var gibi görünmektedir. Kapitalizmin Marksist Feministlerin iddia ettiğinin aksine gerçekleştiğini öne sürenler de var. 

Radikal Feminizm 

Radikal feministler, erkeklerle kadınlar arasındaki tüm ilişkilerin ataerkilliğe dayandığını savunuyorlar. Erkekler, kadınların sömürülmesinin ve baskısının esas sebebidir. Radikal feministler için tüm ataerkil sistemin, özellikle de kadınların ezilmesinin kaynağı olarak gördükleri ailenin devrilmesi gerekiyor.

Liberal Feminizme karşı, ücretli çalışmanın ‘özgürleştirici’ olmadığını savunuyorlar. Bunun yerine, kadınlar ücretli iş ve ücretsiz ev işlerinin ‘ikili yükünü’ almışlardır ve aile ataerkil kalmıştır.Erkekler kadınların ücretli kazançlarından ve ev içi emeklerinden yararlanmaktadır. Bazı Radikal Feministler kadınların çocuklara da  bakarak ücretli işler, ev işleri ve “duygusal işler” yapmak zorunda oldukları “üçlü vardiya” dan muzdarip olduklarını ileri sürüyorlar.

Radikal Feministler ayrıca birçok kadın için.‘aile hayatının karanlık bir tarafı’ olduğunu düşünmekte. İngiliz Suç Araştırmasına göre aile içi şiddet, tüm şiddet suçlarının altıda birini oluşturuyor. Yaklaşık 4 kadından 1’i bir noktada aile içi şiddete maruz kalıyor. Hayatları boyunca kadınların bunu yaşama olasılığı erkeklerden çok daha fazla.

Cinsiyet eşitsizliğine çözümler

Kısacası, Radikal Feministler geleneksel, ataerkil çekirdek ailenin ortadan kaldırılmasını ve alternatif aile yapılarının ve cinsel ilişkilerin kurulmasını savunuyorlar. Radikal Feministlerin önerdiği çeşitli alternatifler arasında ayrılıkçılık var. Yalnızca kadın halklar ve anne tarafından yönetilen haneler gibi. Ayrıca bazıları heteroseksüel ilişkileri “düşmanla yatmak” olarak gördükleri için siyasi eşcinselliği de çözüm olarak görüyor.

Radikal Feminizmin Değerlendirmeleri

-Bazı açılardan bu bakış açısı, bugün 1960’lara göre daha az ilişkili. Örneğin, kadınların ikili yük ve üçlü vardiyadan muzdarip olma olasılığı çok daha düşük.

-Ancak bazı yönlerden hala çok uygun bir teori. Örneğin, ME TOO kampanyası ve Harvey Weinstein skandalı, kadınlara yönelik taciz ve cinsel istismarın yaygın olduğunu gösteriyor.

Ek: Kate Millett: Ataerkillik sosyolojisi üzerine

Ataerkilliğin esas kurumu ailedir. Bu hem toplumun aynası hem de daha geniş toplumla bir bağlantıdır. Ataerkil bir bütün içinde ataerkil bir birimdir. Birey ve sosyal yapı arasında arabuluculuk yapan aile, siyasi ve diğer otoritelerin yetersiz kaldığı durumlarda kontrolü ve uyumu etkiler. Ataerkil toplumun temel aracı ve temel birimi olarak aile ve rolleri prototiptir. Geniş toplumun bir temsilcisi olarak hizmet eden aile, sadece kendi üyelerini uyum sağlamaya ve uyum göstermeye teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda vatandaşlarını aile reisleri aracılığıyla yöneten ataerkil devletin hükümetinde bir birim olarak hareket eder.

Geleneksel olarak ataerkillik, babaya fiziksel istismar ve hatta çoğu.zaman cinayet de dahil olmak üzere eş ve çocuklar üzerinde neredeyse tamamen mülkiyet hakkı vermektedir. Geleneksel bakış açısı, ailenin başı olarak babayı mal sahibi görür. Bununla birlikte tam ataerkillikte akrabalık sadece erkek aracılığıyla oluşur.

Ailenin ataerkilliğe en büyük katkısı, gençlere ataerkil ideolojinin rol, mizaç.ve statü kategorilerine yönelik öngörülen tutumlarını öğretmesidir. Küçük farklılıklar ebeveynlerin kültürel.değerleri nasıl kavradığına bağlı olarak.oluşmaktadır. Ancak tekdüzeliğin genel etkisi, akranlar, okullar, medya ve diğer öğrenme.kaynakları, resmi ya da gayriresmi olarak pekişir. Çeşitli hanelerin karakterleri arasındaki.otorite farklılıklarını ele alsak bile, kültürün yaşamın her alanında maskülen otoriteyi desteklediğini.ve ev dışında kadına hiç izin vermediğini unutmamak gerekir.

Aile iki merkezi fonksiyonunu (sosyalleşme ve üreme) biyolojik bir neden olmasa da değişmez olarak görür. Bu yüzden işlevleri aileden uzaklaştırmak için gösterilen devrimci çabalar hayal kırıklığına uğramıştır. Bu yüzden şimdiye kadarki çoğu deney yavaş yavaş geleneğe geri dönmüştür. Bu, ataerkilliğin tüm toplumlarda ne kadar temel olduğunun.ve aile üyeleri üzerindeki etkilerinin ne kadar yaygın olduğunun güçlü bir kanıtıdır.

 


Kaynak: Revise Sociology

Görsel: MenaFN

Çevirmen: Ece Ekin Aldatmaz

Sosyal medyada paylaş

Ece Ekin Aldatmaz

1999 yılında Adana'da doğdu. Ent Dergi'de çevirmen. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi. Okumayı ve araştırmayı çok seven Ece aynı zamanda tarih, psikoloji ve sanat hakkında derin araştırmalar yapmaktan hoşlanıyor. Hayata hep pozitif bakan; müziğin gerçek sevgi ve birleştirici güç olduğuna inanan biri.
Published On: Mayıs 15th, 2021Categories: Çeviri, ENT Kadın, Feminizm, Kadın, Yaşam0 Yorum

Leave A Comment